Văn bản

Thông tư 08/2016/TT-BCA trang phục bảo vệ cơ quan doanh nghiệp

BỘ CÔNG AN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 08/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRANG PHỤC CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 […]